معاوضه با مطول؛ سعدالدين تقتازاني

معاوضه با مطول؛ سعدالدين تقتازاني
كاش تمام «مطوّل» را از من مي گرفتند و اين سخن‌‌ سعدي را به من مي دادند كه «از بستر نرمش به خاكستر گرمش نشاند».

سعد الدين تقتازاني،مولف «مطوّل»
به نقل از دكتر عبدالقيوم قيوم، مقالالتي درباره سعدي ، صفحه 261